جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

تهاترمطالبات واحد هاي توليدي از مراكزدرماني دولتي با بدهي آنان به بانكها و شركتهاي خدمات رسان دولتي

شروع اطلاعیه :‌1397/09/08
پایان اطلاعیه :‌1397/12/29

شرح اطلاعیه: