جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

همايش بين المللي بازاريابي نوين در صادرات

شروع فراخوان :‌1397/08/06
پایان فراخوان :‌1397/10/17

شرح فراخوان:

همايش بين المللي بازاريابي نوين در صادرات 14آذرماه 1397
http://iran-marketing.com/hs97/