جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

تمديد فراخوان چهارمين همايش اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان استان سال 1397

شروع اطلاعیه :‌1397/08/03
پایان اطلاعیه :‌1397/08/30

شرح اطلاعیه:

تمديد فراخوان چهارمين همايش اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان استان سال 1397