جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فرآيند ثبت نام از كارگران گروههاي كار وواحدهاي توليدي صنعتي

شروع اطلاعیه :‌1397/08/03
پایان اطلاعیه :‌1397/08/30

شرح اطلاعیه:

فرآيند ثبت نام از كارگران گروههاي كار وواحدهاي توليدي صنعتي