جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

اعلام شرايط و مراحل دريافت ارز مبادله‌اي از سامانه نيما

شروع اطلاعیه :‌1397/08/03
پایان اطلاعیه :‌1397/08/30

شرح اطلاعیه:

با توجه به نياز واحد‌هاي صنعتي توليد كننده در خصوص تخصيص ارز از سامانه نيما، مراحل مربوطه به شرح زير جهت اطلاع رساني به كليه واحد‌هاي صنعتي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي متقاضي دريافت ارز و اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد.

فيش‌هاي گواهي‌هاي خدماتي ايجاد شده با عنوان خريد نسيه مي‌بايست حاوي شرايط زير باشند:
1- درج كد بخشنامه 3846613 و انتخاب تعرفه 99750000 در قسمت شماره نامه مجوز بانك مركزي
2- ذكر مجوز اخذ شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ارسالي
3- ذكر و درج اين مطلب كه تمامي مستندات دريافتي گواهي خدماتي مربوطه مورد تاييد بانك عامل مي‌باشد.
در صورتيكه گواهي خدمات آماري با موضوع خريد نسيه با نوع نرخ بانكي مدنظر باشد، اقدام منوط به اخذ مجوز و صدور دستور مقتضي از سوي كميته يكپارچه سياستگذاري ارزي خواهد بود.
شايان ذكر است انجام امور مربوط به open account صرفاً در صورت ارسال درخواست از طرف بانك عامل توسط بانك مركزي قابل بررسي مي‌باشد.

فایل وجود ندارد