جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

همايش

شروع فراخوان :‌1397/07/09
پایان فراخوان :‌1397/08/24

شرح فراخوان:

همايش فرصتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري شهري 24آبان 1397مشهد مقدس