جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

ساماندهي و مديريت بازار ارز

شروع اطلاعیه :‌1397/07/08
پایان اطلاعیه :‌1397/12/29

شرح اطلاعیه:

بخشنامه دولت به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز، جهت اطلاع رساني به واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك ها ونواحي صنعتي،