جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

قابل توجه متقاضيان خريد مس

شروع اطلاعیه :‌1397/06/24
پایان اطلاعیه :‌1397/07/03

شرح اطلاعیه:

با توجه به اصلاحيه سهميه تخصيص مس جهت خريد از بورس كالا باتوجه به اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت ,زمان راه اندازي بهين ياب ,تنها شركت هايي ميتوانند از بورس كالاي ايران كالاي مس خريداري نمايند كه از تاريخ 95/01/01لغايت 96/12/29 ازبورسخريد داشته باشند .
شركت هايي كه در دوره زماني مذكور معامله اي در بورس نداشته اند مي بايست به دفتر صنايع معدني وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه ودرخواست خودرا پيگيري نمايند.

فایل وجود ندارد