جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان فروش هفت قطعه در شهرك صنعتي ببعثت

شروع فراخوان :‌1399/07/30
پایان فراخوان :‌1399/08/12

شرح فراخوان: