جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

قطعه زمين شماره 310919 در شهرك صنعتي شهيد سليمي

شروع فراخوان :‌1399/07/24
پایان فراخوان :‌1399/08/07

شرح فراخوان: