جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

دومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه با جامعه صنعت

شروع اطلاعیه :‌1399/07/21
پایان اطلاعیه :‌1399/08/20

شرح اطلاعیه: