جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان قطعه زمين شماره 12200101.2 در شهرك صنعتي بناب

شروع فراخوان :‌1399/07/13
پایان فراخوان :‌1399/07/24

شرح فراخوان:

Base64