جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان قطعه زمين شماره 310919 در شهرك صنعتي شهيد سليمي

شروع فراخوان :‌1399/07/13
پایان فراخوان :‌1399/07/24

شرح فراخوان: