جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

تامين مالي از طريق بنياد بركت

شروع اطلاعیه :‌1399/07/05
پایان اطلاعیه :‌1399/08/05

شرح اطلاعیه:

تامين مالي از طريق بنياد بركت
به اطلاع مي رساند ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، در اجراي ماموريت توسعه مناطق محروم و فقرزدايي و تحت رويكرد اشتغالزايي، از فعاليت كارآفرينان اقتصادي به شيوه مشاركت مدني و مشاركت با طرح هاي اقتصادي بنگاه محور، حمايت مي‏نمايد. سهم الشركه بنياد در مشاركت مدني حداقل 10 درصد و حداكثر 49 درصد ارزش سرمايه نقدي و غيرنقدي و حداقل به مبلغ 3 ميليارد ريال و حداكثر سي ميليارد ريال و در طرح هاي اقتصادي بنگاه محور ميزان مشاركت بنياد حداقل 34 درصد و حداكثر 49 درصد و تا سقف مبلغ پنجاه ميليارد ريال خواهد بود.
نحوه مشاركت بنياد براساس دستورالعمل مشاركت مدني بنياد بركت، الزامات و شرايط پذيرش طرح هاي اقتصادي بنگاه محور و همچنين اطلس مناطق محروم مي باشد.

الزامات و شرايط پذيرش طرح هاي اقتصادي بنگاه محور ، در فايل ضميمه مي باشد.