جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فهرست شركتهاي مهم قزاقي جهت واردات اقلام از ايران

شروع اطلاعیه :‌1399/06/15
پایان اطلاعیه :‌1399/12/30

شرح اطلاعیه: