جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

اطاي تسهيلات ارزي به متقاضيان از محل منابع ارزي صندوق توسعه ملي

شروع اطلاعیه :‌1399/06/05
پایان اطلاعیه :‌1399/12/29

شرح اطلاعیه: