جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

برگزاري انتخابات كلينيك كسب و كار

شروع فراخوان :‌1399/04/19
پایان فراخوان :‌1399/04/31

شرح فراخوان:

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي در راستاي اجراي برنامه هاي سال 1399 كلينيك كسب و كار اقدام به برگزاري انتخابات مي نمايد.
لذا از كليه فعالان حوزه خدمات مشاوره اي جهت شركت در انتخابات و عضويت در هيات امناي كلينيك كسب و كار، دعوت به عمل مي آيد.
تاريخ برگزاري انتخابات روز پنج شنبه مورخ 19/04/1399 راس ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات ساختمان مركز خدمات فناوري و كسب و كار شهرك فناوري قطعات خودرو خواهد بود.
لازم به ذكر مي باشد آن دسته از مشاورين محترم كه بصورت حقوقي در جلسه شركت خواهند نمود در صورتي مجاز به راي دهي خواهند بود كه داراي حق امضاء طبق آخرين آگهي تغييرات شركت بوده باشند. همچنين معرفي نماينده جهت راي دهي بايد در قالب سربرگ و ممهور به مهر شركت باشد.

فایل وجود ندارد