جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

برگزاري كنفرانس بين المللي

شروع اطلاعیه :‌1397/06/12
پایان اطلاعیه :‌1397/06/14

شرح اطلاعیه:

برگزاري چهارمين كنفرانس بين المللي كارآفريني در روزهاي 13و 14شهريور ماه 1397

فایل وجود ندارد