جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

اجراي پروتل بهداشتي در كارگاها و صنايع كوچك

شروع اطلاعیه :‌1399/01/25
پایان اطلاعیه :‌1399/06/31

شرح اطلاعیه:

راهنماي گام دوم مبارزه با كوويد_19_كرونا ويروس)
فاصله گذاري اجتماعي و الزامات سلامت محيط و كار در كارگاه ها و صنايع كوچك