جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

مزايده زمينهاي صنعتي در شهرك صنعتي شهيد سليمي و شهيد سردار سليماني

شروع فراخوان :‌1398/11/26
پایان فراخوان :‌1398/12/01

شرح فراخوان:

تعداد محدودي از قطعات شهرك صنعتي شهيد سليمي وشهرك صنعتي شهيد سردارسليماني طبق مشخصات زير با قيمت كارشناسي واگذار ميگردد از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد ظرف يك هفته با ارائه جواز تاسيس معتبر به مديريت امور متقاضيان شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه نمايند .