جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

دومين نمايشگاه تخصصي توانمنديهاي صنايع كوچك و متوسط استان گلستان

شروع اطلاعیه :‌1398/11/17
پایان اطلاعیه :‌1398/11/20

شرح اطلاعیه: