جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعات زمين در شهرك صنعتي شهيد سپهبد سليماني

استان:‌
شماره آگهی :‌8068-11
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌99/03/29
پایان مزایده :‌99/04/07