جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعات در ناحيه صنعتي وليعصر عج

استان:‌
شماره آگهی :‌6246-11
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مزایده :‌99/03/10
پایان مزایده :‌99/03/19