جزییات مناقصه/مزایده
 

زمين در شهرك صنعتي شهيد سپهبد سليماني

استان:‌
شماره آگهی :‌6243-11
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مزایده :‌99/03/13
پایان مزایده :‌99/03/25