جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات آموزشي طراحي وب سايت و مطالعه براي ايجاد آزمايشگاه

استان:‌
شماره آگهی :‌5804-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌99/03/06
پایان مناقصه :‌99/03/24