جزییات مناقصه/مزایده
 

كليد خانه شهرك صنعتي شهيد سليماني

استان:‌
شماره آگهی :‌2864 -11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/02/13
پایان مناقصه :‌99/02/30