جزییات مناقصه/مزایده
 

نظافت ساختمان خدمات فناوري وكسب وكار شهرك فناوري خودروي تبريز

استان:‌
شماره آگهی :‌2840_11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌توسعه مديريت و منابع
شروع مناقصه :‌99/02/13
پایان مناقصه :‌99/02/27