جزییات مناقصه/مزایده
 

ارزيابي زيست محيطي گزارش نظارت و پايش شهركها ي صنعتي به صورت سه ماهه (چهار گزارش )

استان:‌
شماره آگهی :‌11/32903
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/10/24
پایان مناقصه :‌98/11/02