جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي به شماره 124واقع در زون غذايي شهرك صنعتي مرند به مساحت 5850متر مربع

استان:‌
شماره آگهی :‌11/32136
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/10/19
پایان مزایده :‌98/11/01