جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي به شماره 29230106واقع در زون فلزيناحيه صنعتي وليعصر (عج) ملكان

استان:‌
شماره آگهی :‌11-30009
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/10/4
پایان مزایده :‌98/10/15