جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي به شماره 22230103واقع در زون نساجي شهرك صنعتي تبريز 4

استان:‌
شماره آگهی :‌11-30009
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/10/04
پایان مزایده :‌98/10/15