جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي به شماره هاي 471و328 و588 واقع در زون غذايي شهرك صنعتي شبستر نوبت اول

استان:‌
شماره آگهی :‌11-22406
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/8/2
پایان مزایده :‌98/8/12