جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين سه بر با كاربر خدماتي به شماره A35شهرك صنعتي شهيد رجايي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/22393
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/8/2
پایان مزایده :‌98/8/12