جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي واقع در زون غذايي به شماره 10200328

استان:‌
شماره آگهی :‌11-22394
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/8/02
پایان مزایده :‌98/8/12