جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي در زون غذايي شهرك صنعتي شبستر به شماره 10200588

استان:‌
شماره آگهی :‌11-22398
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/8/2
پایان مزایده :‌98/8/12