جزییات مناقصه/مزایده
 

سه قطعه زمين صنعتي به شماره هاي 471و328و588واقع در زون غذايي شهرك صنعتي شبستر

استان:‌
شماره آگهی :‌11-22406
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/8/2
پایان مزایده :‌98/8/12