جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين سه بربا كاربري خدماتي به شماره A35واقع در شهرك شهيد رجايي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-22406
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/8/02
پایان مزایده :‌98/8/12