جزییات مناقصه/مزایده
 

گازرساني قسمتي از شهرك صنعتي ميانه 2

استان:‌
شماره آگهی :‌11-21285
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/7/21
پایان مناقصه :‌98/8/1