جزییات مناقصه/مزایده
 

مشاوره -نظارت فني خوشه فرش و تابلو فرش تبريز

استان:‌
شماره آگهی :‌1-21286
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌98/7/21
پایان مناقصه :‌98/8/01