جزییات مناقصه/مزایده
 

كارگزاري فن بازارمنطقه اي استان آذربايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-21286
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌98/7/21
پایان مناقصه :‌98/8/01