جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي به شماذه 1235B56زون فلزي شهرك صنعتي بناب

استان:‌
شماره آگهی :‌11/18728
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/6/31
پایان مزایده :‌98/79