جزییات مناقصه/مزایده
 

فروش قطعه زمين سه بر با كاربري خدماتي به شماره A35

استان:‌
شماره آگهی :‌11/18731
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/6/31
پایان مزایده :‌98/7/9