جزییات مناقصه/مزایده
 

فروش قطعه زمين صنعتي واقع در زون فلزي به شماره 18308106شهرك سرمايه گذاري خارجي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/18730
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/6/31
پایان مزایده :‌98/7/9

شرح اگهی

Base64