جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي به شماره 18308106در زون فلزي شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/17069
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/6/16
پایان مزایده :‌98/6/26