جزییات مناقصه/مزایده
 

مطالعات تعيين حريم بستر در مسيلهاي موجود در شهرك صنعتي شبستر و فاز توسعه آن

استان:‌
شماره آگهی :‌11-15535
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/6/2
پایان مناقصه :‌98/6/7