جزییات مناقصه/مزایده
 

رفع حريم شبكه فشار متوسط در ناحيه صنعتي زرنق هريس

استان:‌
شماره آگهی :‌11/12729
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/7
پایان مناقصه :‌98/5/12