جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي واقع در زون فلزي ناحيه صنعتي وليعصر ملكان (تپه اسماعيل اباد ملكان )دوبر نبش ميدان

استان:‌
شماره آگهی :‌11/10914
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/4/25
پایان مزایده :‌98/5/5