جزییات مناقصه/مزایده
 

فنس كشي و حصاركشي شهرك صنعتي ميانه يك

استان:‌
شماره آگهی :‌11/9973
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/4/16
پایان مناقصه :‌98/4/22