جزییات مناقصه/مزایده
 

آگهي مزايده عمومي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/6326
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/3/18
پایان مزایده :‌98/3/28