جزییات مناقصه/مزایده
 

انجام مطالعات و تهيه شناسنامه

استان:‌
شماره آگهی :‌11/5519
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/3/5
پایان مناقصه :‌98/3/11